Cover

Lean group là nơi khởi đầu
một giấc mơ vĩ đại
cho những con người vĩ đại

blue line

Opening Ceremony

29-10-2018