Cover

Lean group là nơi khởi đầu
một giấc mơ vĩ đại
cho những con người vĩ đại

blue line

Tiệc Tất Niên

25-1-2019

event img

Sáp nhập lean tech

05-01-2019

event img

Team building

29-10-2018